บริการเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

  • ห้องปฏิบัติการ

  • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
  • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
  • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5
  • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ LC 1
  • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ LC 2
  • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ทางภาษา LLC 1
  • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ทางภาษา LLC 2
  • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ทางภาษา UC 228
  • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ทางภาษา UC 229