บริการเครือข่าย
Network Service@ITLC)

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ได้ให้บริการ internet และ WiFi ฟรีภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อบริการนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยมีระบบยืนยันตัวตน เพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลในการเข้าใช้ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯโดยระบบจะทำการตรวจสอบจากPSU Passport ซึ่ง username และ password ซึ่งได้รับจากศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ


ช่วงเวลาให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง


การให้บริการะบบเครือข่าย

1.ให้บริการจุดเครือข่าย (Outlet LAN)

1.1.จุดบริการเครือข่าย (Outlet LAN) หน่วยงานสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 324 จุด

1.2.จุดบริการเครือข่าย (Outlet LAN) หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 137 จุด

1.3.จุดบริการเครือข่าย (Outlet LAN) หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จำนวน 97 จุด

1.4.จุดบริการเครือข่าย (Outlet LAN) ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 493 จุด

1.5.จุดบริการเครือข่าย (Outlet LAN) โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี จำนวน 163 จุด

2.ให้บริการจุดเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point)

2.1.จุดบริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 10 ตัว
2.2.จุดบริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) อาคารหอประชุม จำนวน 6 ตัว
2.3.จุดบริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) อาคารบริการวิชาการ จำนวน 32 ตัว
2.4.จุดบริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 37 ตัว
2.5.จุดบริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) อาคารกิจการนักศึกษา จำนวน 3 ตัว

2.6.จุดบริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) อาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 38 ตัว
2.7.จุดบริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) อาคารหอพักนักศึกษา (สหกรณ์บริการ) จำนวน 40 ตัว
2.8.จุดบริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) อาคารหอพักนักวิจัย จำนวน 8 ตัว
2.9.จุดบริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) อาคารหอพักบุคลากร จำนวน 20 ตัว
2.10.จุดบริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) อาคารสระว่ายน้ำ จำนวน 3 ตัว
2.11.จุดบริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) อาคารโรงอาหาร จำนวน 4 ตัว
2.12.จุดบริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) อาคารหอพักนักเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี จำนวน 15 ตัว

3.ให้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

3.1. ให้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Web Server (Physical Server และ Virtual Server) จำนวน 57 เครื่อง
3.2.ให้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย DNS Server
3.3.ให้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย DHCP Server
3.4.ให้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย RADIUS Server