สื่อการสอน,E-Leaning หรือบทเรียนออนไลน์

คำว่า e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะหรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่นซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็นต้นซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว เช่นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม, การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning), การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือการเรียนด้วยวีดีโอผ่านออนไลน์


ข้อมูลทั่วไป

มุ่มมั่นสร้างสรรค์ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน It at its best for innovative/creative teaching/learning resources for life-long learning

หลักการ: แนวคิด

1 ศูนย์มีหน้าที่ให้การสนับสนุนในหัวข้อดังนึ้

1.1 การให้ความรู้/สัมมนา/อบรม ในเรื่องของการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม ทฤษฎีการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

1.2 การอบรมให้ความรู้และทักษะ ในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน รวมทั้งระบบของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนการเรียนการสอน

1.3 การสนับสนุน การพัฒนาสื่อการสอน เพื่อให้สื่อการสอนเป็นสากล และเป็นมาตรฐานในรูปแบบที่สามารถเผยแพร่ได้

1.4 การสนับสนุน การใชัเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เช่นการใช้ระบบการสอนทางไกล หรือระบบสนับสนุนการเรียนการสอน

2. ศูนย์เป็นสื่อกลาง สำหรับคณาจารย์ที่สนใจในการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

3. คณาจารย์ที่สนใจ การพัฒนาการเรียนการสอน สามารถเขาร่วมเป็นบุคลากรของศูนย์ได้ในหลารูปแบบ แล้วแต่ความเหมาะสม โดยที่ถือเป็นความร่วมมือของคณะหรือหน่วยงานในการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

งานผลิตสื่อ ศูนย์สนเทศฯ ม.อ.สุราษฎร์ธานี

ประโยชน์ของ e-Learning
1.ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และ สะดวกในการเรียน
    การเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning นั้นง่ายต่อการแก้ไขเนื้อหา และกระทำได้ตลอดเวลา เพราะสามารถกระทำได้ตามใจของผู้้สอน เนื่องจากระบบการผลิตจะใช้ คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้ผู้เรียนก็สามารถเรียนโดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่
เข้าถึงได้ง่าย

2.ผู้เรียน และผู้สอนสามารถเข้าถึง e-learning ได้ง่าย
    โดยมากจะใช้ web browser ของค่ายใดก็ได้ (แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ผลิตบทเรียน อาจจะแนะนำให้ใช้ web browser แบบใดที่เหมาะกับสื่อการเรียนการสอนนั้นๆ) ผู้เรียนสามารถเรียนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้ และในปัจจุบันนี้ การเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกระทำได้ง่ายขึ้นมาก และยังมีค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีราคาต่ำลงมากว่าแต่ก่อนอีกด้วย
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยกระทำได้ง่าย
เนื่องจากผู้สอน หรือผู้สร้างสรรค์งาน e-Learning จะสามารถเข้าถึง server ได้จากที่ใดก็ได้ การแก้ไขข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูล จึงทำได้ทันเวลาด้วยความรวดเร็ว

3.ประหยัดเวลา และค่าเดินทาง
    ผู้เรียนสามารถเรียนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ โดยจำเป็นต้องไปโรงเรียน หรือที่ทำงาน รวมทั้งไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องประจำก็ได้ ซึ่งเป็นการประหยัดเวลามาก การเรียน การสอน หรือการฝึกอบรมด้วยระบบ e-Learning นี้ จะสามารถประหยัดเวลาถึง 50% ของเวลาที่ใช้ครูสอน หรืออบรม
http://clpd.psu.ac.th/