ห้องปฏิบัติการทางภาษา Language laboratory@ITLC)

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มีการดูแลห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจำนวน 2 ห้อง ได้แก่ ห้อง UC 228 ขนาด 60 ที่นั่ง และ UC 229 ขนาด 60 ที่นั่ง สำหรับคณาจารย์นักเรียน และนักศึกษา ภายในวิทยเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้การเรียนการสอนด้านภาษามีประสิทธิภาพ และในปีการศึกษา 2561 ได้ปรับปรุงห้องใหม่จำนวน 2 ห้อง ได้แก่ห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยงบประมาณสนับของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และชุมพร) ห้อง LLC1 ขนาด 50 ที่นั่ง และ LLC2ขนาด 50 ที่นั่ง โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งระบบและยังมีโปรแกรมจัดการเรียนการสอนด้านภาษาคือโปรแกรม SANAKO STUDY และทั้งสี่ห้องติดตั้งระบบ LAB300-SANAKO และ Tell Me More ในการควบคุมการใช้งาน และเชื่อมต่อกับ INTERNET & INTRANET ที่ทันสมัย สามารถใช้งาน MULTIMEDIA ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยจอภาพ LCD ขนาด 15-17 นิ้ว ซึ่งเป็นแบบ Active-matrix ที่มีความคมชัดสูง


ช่วงเวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. และนอกเวลาทำการที่ ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นรายๆ