บริการโสตทัศนูปกรณ์
Audiovisual service@ITLC)

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มี เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่สาคัญในการให้บริการและปฏิบัติงาน ดังนี้

  1. โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียนทุกห้อง และประจำห้องประชุมขนาดใหญ่ทุกห้องประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง LCD Projector เครื่อง Visualizer จอรับภาพ และระบบเสียงภายในห้อง
  2. อุปกรณ์ระบบ Video Conference เพื่อใช้ในการประชุมระหว่างวิทยาเขต และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
  3. ระบบเสียงตามสาย เครื่องเสียงเคลื่อนย้าย แอลซีดีทีวี เครื่องฉายภาพ

     งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ เป็นหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและ กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยรับผิดชอบในการจัดหาและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งการ ให้บริการ การอำนวยความสะดวกและการปรับปรุงห้องเรียนประจำห้องเรียนอาคารบริการวิชาการและอาคารเรียนรวม,อาคารปฏิบัติวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง,อาคารศูนย์การเรียนรู้ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย การพัฒนา และจัดหาเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ มาใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้กระบวนการเรียน รู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และการให้บริการในส่วนของการใช้ห้องประชุม แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ จึงต้องพัฒนา ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งบุคลากร อุปกรณ์ เทคโนโลยี และการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และการพัฒนามหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องเรียนอาคารบริการวิชาการและอาคารเรียนรวม,อาคารปฏิบัติวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง,อาคารศูนย์การเรียนรู้ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการให้คำปรึกษา แนะนำ ทางด้านสื่อและโสตทัศนูปกรณ์แก่ อาจารย์ นักศึกษา และ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการการใช้ห้องเรียนประจำห้องเรียนอาคารบริการวิชาการและอาคารเรียนรวม,อาคารปฏิบัติวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง,อาคารศูนย์การเรียนรู้ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ปรัชญา

" บริการด้วยใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี "

เป้าหมายการดำเนินงาน

1. พัฒนาระบบห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด
2. พัฒนาห้องเรียนไปสู่ระบบห้องเรียนมัลติมีเดีย
3. นำระบบสื่อโทรทัศน์มาใช้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด