ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ โทร. 0-7727-8898

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรดา ธาดาเดช
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเรียนรู้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Tel. 8805
E-Mailapirada.t@psu.ac.th
Location ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
นายธวัชชัย อดิเทพสถิต
หัวหน้างานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6)

Tel. 8891
E-Mailtawatchai.a@psu.ac.th
Location งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว ชณัญทิตา สุทธิรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel. 8898
E-Mail saifon.su@psu.ac.th
Location ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
นางสาวสุจีรา แก้วมณี
นักวิชาการอุดมศึกษา

Tel. 8897
E-Mailsujeera.k@psu.ac.th
Location งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

Tel. 8892
E-Mail eaksit.e@psu.ac.th
Location งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
นายจำเป็น ปรีชา
นักวิชาการอุดมศึกษา

Tel. 8899
E-Mail champen.p@psu.ac.th
Location บริการเครือข่ายและการสื่อสาร
นายขวัญยืน ปานโม
วิศวกร(เครือข่ายคอมพิวเตอร์)

Tel. 8899
E-Mail kwanyuen.p@psu.ac.th
Location บริการเครือข่ายและการสื่อสาร
นายราเชนทร์ เมืองหนู
ช่างคอมพิวเตอร์

Tel. 8892
E-Mailemail@psu.ac.th
Location บริการเครือข่ายและการสื่อสาร
นายศรรักษ์ รัตนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Tel. 8894
E-Mailsornrak.ra@psu.ac.th
Location บริการสารสนเทศ
นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Tel. 8893
E-Mailnaowarat.b@psu.ac.th
Location บริการสารสนเทศ
นายทนงเดช หนูสีแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Tel. 8895
E-Mailthanongdat.n@psu.ac.th
Location บริการสารสนเทศ
นางสาวกันต์กมล หนูอุ่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Tel. 8896
E-Mailkankamon.n@psu.ac.th
Location บริการสารสนเทศ