บุคลากร

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้

รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี

รองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ดร.กฤษฎา พวงสุวรรณ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเรียนรู้วิทยาเขตสุราษฎร์รานี

นายธวัชชัย อติเทพสลิต

รักษาการหัวหน้าศูนย์สนเทศและการเรียนรู้

กลุ่มงานการเรียนรู้

นายจำเป็น ปรีขา

นักวิชาการอุดมศึกษา

นางสาวสุจีรา แก้วมณี

นักวิชาการอุดมศึกษา

นายราเชนทร์ เมืองหนู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

นางสาวเนาวร์ตน์ บุญนวล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายขวัญยืน ปานโม

วิศวกร (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)

นายทนงเดช หนูสีแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายศรรักษ์ รัตนา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวกันต์กมล หนูอุ่น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์กลุ่มงานบรรณสารและสารบรรณ

นางสาวบุณยนุช ติษกุล

บรรณารักษ์

นางลาภลักษณ์-พ. ทองธรรมชาติ

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพรพรรณ บุญช่วย

บรรณารักษ์

นางจักษณา สังข์มาลี

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นางกัญญา อินทฤกษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป