บริการอบรมคอมพิวเตอร์

ภารกิจหลักของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ คือการให้บริการด้านวิชาการ ทั้งด้านการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีแก่หน่วยงานต่างๆ ตามเป้าหมายของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้


บริการจัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับ...

  • นักศึกษาและบุคลากร ม.อ.
  • ลูกค้ารายหน่วยงาน
  • บุคคลทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสมัครอบรม http://training.cc.psu.ac.th