วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้          วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  (Center of Life-Long Learning) มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลากรของประเทศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

           พันธกิจ
• สร้างเครือข่ายทางการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
• ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
• สร้างกระบวนการดำเนินงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพเป็นทียอมรับ ทั่วไปจากระบบคุณภาพต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในสังคม
• สร้างบัณฑิตหรือบุคลากรของประเทศที่มีคุณภาพ

          วัตถุประสงค์ 
• ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและผู้ประกอบการรายใหม่บนพื้นฐานของวิชาชีพ
• เป็นแหล่งรวบรวมและสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนที่สนใจสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต
• เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Center of Life-Long Learning) ชั้นนำของประเทศ

          เป้าหมาย 
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีสาขาวิชาประยุกต์ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปจากประชาชนของประเทศ