บริการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยง่านต่างๆ พร้อมทัั้งบริการดูแลให้ระบบสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

  • บริการพัฒนาระบบสารสนเทศ

  • บริการพัฒนาเว็บไซต์ / พื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์

  • บริการด้านบัญชีผู้ใช้งาน (PSU Passport)

    บริการ Reset รหัสผ่าน สำหรับนักศึกษา กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านหรือมีปัญหาเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆไม่ได้

  • ผลงานของเรา

    Server&Database