ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Computer laboratory@ITLC)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer Lab@ITLC จำนวน 4 ห้องปฏิบัติการที่รองรับนักศึกษาได้มากกว่า 60 ที่นั่งต่อหนึ่งห้อง พร้อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรเจคเตอร์ (Projector) เครื่องเสียงสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ และ เอกชน เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรม ริการใช้เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีการต่อเชื่อมเครือข่ายของมหาวิทยาลัย พร้อมมีอุปกรณ์ด้านทัศนูอุปกรณ์ เช่น เครื่องฉายภาพ LCD พร้อมจอภาพ เครื่องฉาย DVD อุปกรณ์ด้านเครื่องเสียง ไมโครโฟน และลำโพง โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยพร้อมใช้งาน จำนวน 60 เครื่อง และสำหรับวิทยากรอีก 1 เครื่อง


ช่วงเวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. และนอกเวลาทำการที่ ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นรายๆ


เงื่อนไข/ข้อตกลงการให้บริการ

1. จำกัดผู้เข้าร่วมอบรมต้องไม่เกิน ความจุที่ประกาศไว้ในแต่ละห้อง

2. ต้องเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

3. ผู้เข้าร่วมการอบรมจะต้องมี Username พร้อมรหัสผ่าน

4. ในกรณีที่ต้องติดตั้ง Software เพิ่มเติม จะต้องแจ้งก่อน ไม่น้อยกว่า 30 วันและ Software ที่ติดตั้งต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือเป็นประเภท Freeware

5. ต้องปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อห้าม เช่น ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม เข้ามาในห้องอบรม ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

6. เป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นในกรณีขอใช้นอกเวลาทำการ)

วิธีขอใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1. ตรวจสอบวัน/เวลา ที่ต้องการขอใช้บริการก่อนผ่านระบบจองห้องเรียน http://classroom.surat.psu.ac.th/booking/psu_passport/
2. ทำบันทึกข้อความเพื่อขอใช้บริการ และระบุเหตุผลการใช้ด้วย
3. กรณีที่ต้องการลงโปรแกรมที่จะใช้อบรมเพิ่มเติม จะต้องจองวันการใช้ห้องอบรมเผื่อไว้ด้วย
4. กรณีที่จะจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ต้องประสานงานกับทางงานจัดการทรัพย์สินและต้องใช้สถานที่จัดเลี้ยงที่กำหนดไว้
5. กรณีขอใช้นอกเวลาทำการต้องทำบันทึกข้อความ ระบุวัน/เวลา เหตุผลที่ขอใช้นอกเวลา และรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่ขอใช้นอกเวลาทำการ และต้องได้รับอนุมัติจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเรียนรู้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีก่อนจึงจะมีสิทธิ์ขอใช้บริการได้