ข่าวสาร

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มีความยินดีที่จะเสนอเรื่องราว หลากหลาย
ข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์มาสู่ท่าน

ให้บริการระบบ Zoom Admin

25

โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ผ่านระบบ Zoom Admin

แนะนำบริการใหม่

67

ระบบขอเติมโควต้าการพิมพ์ในรูปแบบออนไลน์ (QPrint)

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

82

การให้บริการระบบควบคุมการพิมพ์เอกสารผ่านเครือข่าย

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนา Line ChatBot

69

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนา Line ChatBot เพื่อการสื่อสารองค์กร รุ่นที่ 1 (รอบเช้า) ของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2566

บริการซ่อมแซม ตรวจสอบ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

117

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ พร้อมให้บริการซ่อมแซม ตรวจสอบ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริการ Microsoft 365

180

บริการ Microsoft 365 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทความ / สาระน่ารู้

17 / พ.ย. / 2553

มาตรฐานระบบเครือข่ายแบบต่าง ๆ สำหรับผู้สนใจ

11 / ก.ค. / 2555

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

28 / ก.ค. / 2553

โปรเจคเตอร์ ทั้ง DLP และ LCD

11 / ก.ค. / 2555

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

3 / ก.ค. / 2566

Chat GPT เป็นโมเดลภาษาปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่พัฒนาโดย OpenAI ChatGPT

ภาระกิจและหน้าที่

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มีหน้าที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และการวิจัยในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และรายวิชาต่างๆ ที่สอนในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ประโยชน์สำหรับนักศึกษา โดยให้ได้ผลตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งจะใช้ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ในการฝึกหัดให้นักศึกษามีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น

บริการ

บริการต่างๆของศูนย์สนเทศและการเรียนรูื

บริการระบบคอมพิวเตอร์

ให้บริการดูแล / บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

บริการระบบเครือข่าย

ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบสายและระบบไร้สาย รวมทั้งการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน

บริการระบบสารสนเทศ

ให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศ และจัดฝึกอบรมการใช้งานสารสนเทศ

บริการผลิตสื่อ/ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว

ให้บริการผลิตสื่อ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ผลิตสื่อเสียง ผลิตสื่อภาพนิ่ง ผลิตสื่อ e-Learning

บริการระบบโทรศัพท์

ให้บริการระบบโทรศัพท์ทั้งระบบอนาลอค และระบบไอพีโฟน

มีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ

ติดต่อได้ที่ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อาคารบริการวิการกลางและอาคารเรียนรวม (ตึกตัวยู) โทรศัพท์ 077-278898